03. mestské zastupiteľstvo

1. Otvorenie

 

2. Kontrola plnenia uznesení

 

3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013

 

4. VZN o určení výšky dotácií na prevádzku škôl a školských zariadení

 

5. Návrh na zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

6. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2010

 

7. Majetkové otázky

 

8. Návrh štatútu mesta

 

9. Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva

 

10. Návrh Rokovacieho poriadku mestskej rady

 

11. Návrh členov mestskej rady

 

12. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010

 

13. Rôzne, Interpelácie, Ukončenie